Súhlasím

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Agem.sk

Volať Agem

Obchodné podmienky pre AGEM e-shop spoločnosti AGEM Computers, s.r.o.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou AGEM Computers s.r.o (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme AGEM Computers môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty na základe IČO. Registrácia nového dealera je možná nasledujúcimi postupmi:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.agem.sk
 • Osobne v budove sídla firmy AGEM Computers

Pri registrácií je nutné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sú posielané informácie o novinkách, akciách a iné. Zmena alebo zrušenie zasielania týchto správ je možná, po prihlasení sa na svoje konto na www.agem.sk v záložke "Obchodná agenda", ďalej "Nastavenia", ďalej "Mailing list".

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

AGEM Computers s.r.o, Panónska 42, 851 01 Bratislava
Pracovná doba: Po-Pia 8:00 - 18:00 hod.

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Dealer si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.agem.sk alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
 • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je automaticky rezervovaný 1 deň. Predĺženie rezervácie je možné dohodnúť s obchodníkom, ktorý vybavuje konkrétnu objednávku.
 • TOVAR NA OBJEDNÁVKU: Pri tovare je uvedený predpokladaný dátum dodania, uvedená doba dodania tovaru nie je záväzná. AGEM Computers neručí dealerovi za škody spôsobené nedodržaním predpokladaného dátumu dodania. AGEM Computers neakceptuje prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním, alebo posunutím dátumu dodania.

V. DOKLADY

1. PROFORMA FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa faxom alebo e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich distribútor nie je schopný splniť do 5 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Faktúra sa zaokrúhľuje na celých 10 centov matematicky. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Pokiaľ dealer požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri výdaji tovaru v sklade.

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora, osobne platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla, platobnou kartou cez náš POS terminál je možné použiť platobné karty Maestro, VISA, Eurocard/MasterCard, ZBK (neakceptujeme Dinners Club, American Expres, JCB International), internetom cez Tatra PAY, e-platby VUB. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy AGEM Computers s.r.o.

Pri platbe je možné použit platobné karty Maestro, VISA, Eurocard/MasterCard, ZBK, (neakceptujeme Dinners Club, American Expres, JCB International

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v sklade AGEM Computers s.r.o., alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma AGEM Computers spol. s r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavene reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje, s ktorými AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. prichádza do styku sú
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa zákaznika
  • telefonický kontakt zákazníka
  • mailová adresa zákazníka
 2. AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru, splátkovej spoločnosti za účelom poskytnutia splátkového predaja a spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727 za účelom skvalitňovania služieb.
 3. AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

Ing. Milan Fabián
konateľ

Upozornenie:
Pretože AGEM Computers spol. s r.o. predáva len predajcom výpočtovej techniky tovar, ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

 • záruka vrátenia peňazí
 • záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

Hore