Súhlasím

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Agem.sk

Volať Agem

Dr. Starke desinfektion, Univerzálny dezinfekčný prostriedok 5L (81100005)

Na sklade Novinka

Dezinfekcia povrchu pripravená na hygienické čistenie všetkých povrchov odolných voči alkoholu. Alkoholický dezinfekčný prostriedok v 5-litrovej nádobe s antimikrobiálnym účinkom proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom. Riešenie pripravené na okamžité použitie pre všetky povrchy odolné voči alkoholu, pre hygienické čistenie v domácnosti, v kantínach a ďalších zariadeniach. Jednoducho povrchy vyčistite a nechajte uschnúť. Nie je vhodné na akrylové sklo, laky alebo iné citlivé povrchy. Pozor !! Pri používaní produktu sa vždy musí používať ochranný odev s ochrannými rukavicami, ochrana očí a tváre kvôli horľavým výparom alebo kvapalinám. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Držte mimo dosahu detí.

bez DPH 16,00 €
s DPH 19,20 €
-
+

Popis produktu

Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.

 

Výstražné upozornenia:

H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

Bezpečnostné pokyny:

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov ohňa. Nefajčiť v blízkosti kvapaliny.

P233 - Uchovávajte nádobu tesne uzavretú

P240 - Nádobu alebo systém, ktorý chcete naplniť kvaplinou spevnite tak by bol stabilný

P241 - Používajte elektrické / vetracie / osvetľovacie zariadenie chránené proti výbuchu.

P242 - Používajte nástroje s nízkou iskrivosťou.

P243 - Prijať opatrenia proti elektronickým výbojom.

P264 - Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Znečistený odev okamžite vyzlečte. Umyte pokožku vodou a sprchujte sa.

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky z očí a oplachujte ďalej

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P370 + P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, práškový alebo vodný hasiaci prístroj

P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zachovať chladnú hlavu.

501 - Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s lokálnymi úradnými predpismi.

 

Technické údaje:

Schvaľovacie číslo: N-90487

Číslo: 8051860

5 000 ml v opakovane uzatvárateľnej nádobe

Aktívna zložka výrobku: Etanol

Výrobcovia: Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH

Hmotnosť: 5,1 kg

 

Na sklade

Záruka 24 mesiacov

Spýtajte sa obchodného zástupcu

Fabián Milan

Fabián Milan

Tel: +421 2 321 320 31
E-mail: milan.fabian@agem.sk

Našli ste u konkurencie nižšiu cenu?

Zašlite nám cenu konkurencie aj s odkazom a obratom Vás budeme kontaktovať s našou ponukou.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Máte ďalšie otázky ohľadom tohto produktu?

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Hore