Súhlasím

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Agem.sk

Volať Agem

Reklamačný poriadok spoločnosti AGEM Computers, s. r. o.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

AGEM Computers s.r.o. predáva tovar predajcom (dealerom) výpočtovej techniky, za účelom výroby alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia.

Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratśiu ako 24 mesiacov je dealer povinný predĺžiť koncovému užívatelovi túto zaruku u výrobcu na min. dobu 24 mesiacov odpovedajúcim spôsobom a pripadné náklady s týmto úkonom spojené môže premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým uživateľom výrobku je dealer, predĺženie záruky si obstaráva sám priamo u výrobcu.

U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis) a preukáže že ide o neoprávnenú reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené užívateľom - mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) si firma AGEM Computers spol. s r.o. vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady).

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma AGEM Computers spol. s r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami AGEM Computers sa považuje prevzatie tovaru. AGEM Computers predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň adekvátnu predajcom alebo výrobcom výpočtovej techniky, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. AGEM Computers neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky, a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu alebo faktúry.
Pred odovzdaním tovaru je nutné vyplniť reklamačný protokol. Kvôli skráteniu reklamačnej doby doporučujeme zadávať reklamácie elektronicky pomocou rozhrania na http://www.agem.sk v sekcii reklamácie.

II. ODOVZDANIE TOVARU:

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom AGEMu, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare neposielajte jeho príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble) s výnimkou prípadov, keď nie je možné bez neho otestovať funkčnosť celku (napr. adaptér ku scanneru, špeciálny kábel k video alebo TV karte, atď.). Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so servisným oddelením.

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA:

Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru priložte kópiu dodacieho listu s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam. Pripadne vyplnite reklamačný protokol cez elektronický obchod http:// www.agem.sk a označte viditeľne krabicu prideleným reklamačným číslom.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

VI. REKLAMÁCIA:

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v cenníku aj na dodacom liste. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar do 30 dní opravený, pripadne vymenený za iný alebo nový kus rovnakého typu alebo ekvivalentých parametrov. 30 dňová lehota začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru vrátane správne vyplneného reklamačného protokolu na reklamačné oddelenie AGEM Computers, s.r.o.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

V. STAV REKLAMÁCIE:

O stave reklamácií informujeme formou WEB rozhrania pre reklámcie, ktoré bolo za týmto účelom vytvorené, nezasielame výzvy o vybavení reklamcie v písomnej podobe. Overenie stavu reklamácie je teda možné uskutočnit elektronicky cez konto dealera na elektronickom obchode http://www.agem.sk, emailom na support@agem.sk, telefonicky na čísle +421 2 321 320 20.
Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme elektronicky cez konto na elektronickom obchode http://www.agem.sk. Pri komunikácií použijte pridelené reklamačné číslo.

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU:

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný – poštou alebo prepravnou službou. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie do spoločnosti AGEM Computers hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ prepravnou spoločnosťou DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník.

V každom prípade, aby vybavená reklamácia mohla byť zaslaná, je nutné sa telefonicky (02/63810049 kl.103, 111), alebo akýmkoľvek iným spôsobom ozvať (e-mail, fax). V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

VII. NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE:

1. Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom závady a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr. "po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemova karta pracuje v iných základných doskách korektne.

2. Poškodená ochranná páska na harddisku WesternDigital. Je to tak. Chlapci od WD si to vymysleli a musíme to akceptovať. Preto pri inštalácii disku WD dbajte na to, aby ste pásku nepoškodili. Okrem toho nedávajte svojvoľne dole žiadne nálepky (z procesorov, pamätí atď.), inak automaticky strácate nárok na záruku.

3. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme, čítajte návody a readme súbory ušetríte si veľa času a nervov.

4. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

5. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje (napr. kúpil som monitor a ten má horší obraz ako susedov SONY TRINITRON). Prosím pred kúpou tovaru konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.

6. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch (CD alebo DVD mechaník rýchlosti, ktoré sa už nevyrábajú, harddisku kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atď.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za opravený kus, výmena za nový typ, výmena za novší model s doplatkom, vrátenie peňazí), čím sa môže doba reklamácie predĺžiť až na jeden mesiac.

7. Problém s poškodeným tovarom - vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené. Samozrejme takéto poškodenia NEPODLIEHAJÚ ZÁRUKE a neboli spôsobené v sklade ani prepravou. Pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na procesor. Pri diskoch si pri preberaní skontrolujte, či sáčok nie je mechanicky poškodený. Podpisom dodacieho listu súhlasíte s kvalitou prevzatého tovaru a preto NESKORŠIE reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované.

8. Vypálené body u LCD monitorov - norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore až 5 vypálených na 1milión bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované. Pozrieť normu ISO Podľa ISO normy v tabuľke je maximálny pomer vadných pixelov / na milión dobrých : 2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo 2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych 5ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červené, modré atď. Príklad: na displeji 15" LCD monitora je 0,786432 milióna pixelov - povolených 5 na 1 milión – preto 5*0,78 = 3,9 vadného pixelu na monitor.

9. Výbojky projektorov - výbojka projektoru je spotrebný materiál a má svoju životnosť. Preto je na ňu záruka stanovená len na 6 mesiace odo dňa jej prevzatia. Na poškodenie je záruka len 15 dní, toto poškodenie môže byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výbojkou, alebo projektorom.

10. Poškodené IDE, SATA, napájacieho konektoru na HDD, CD-ROM, FDD - v prípade mechanického poškodenia IDE, SATA, alebo napájacieho konektoru považuje sa reklamácia za neoprávnenú a záruka nebude uznaná, aj v prípade, keď chyba nesúvisí s chybou zariadenia.

11. Poškodené základné dosky, VGA karty, pamäte
AGEM Computers s.r.o nie je povinný prevziať na reklamáciu komponenty v nasledujícich prípadoch:

  • v prípade že doska plošných spojov je mechanicky poškodená, sú prerušené vodivé cesty na plošnom spoji, prípadne poškodené nožičky čipov osadených na doske
  • je akýmkoľvek spôsobom poškodená pätica procesora /CPU socket/
  • na doske sú spálené vodivé cesty, spálené alebo vystrelené čipy
  • na doske chýbajú jej súčasti
  • doska je zoxidovaná alebo bola poliata tekutinou
  • v slotoch sú zalomené piny alebo sloty sú polámané

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka vrátane záručnej doby sa riadi pre právnické osoby obchodným zákonníkom a pre fyzické osoby občianskym zákonníkom. Ak je záručná doba uvedená nad rámec platných zákonov, platia pre predĺženú záruku záručné podmienky výrobcu daného produktu. Pre reklamácie po uplynutí záručnéj doby danej zákonmi neplatí 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie.

Konkrétne záručné podmienky jednotlivých výrobcov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Corsairhttp://www.corsair.com/en/support/warranty
Crucialhttp://www.crucial.com/usa/en/company-warranty
Enermaxhttp://www.enermax.co.uk/service/warranty-terms/
Kingstonhttp://www.kingston.com/en/company/warranty
Sandiskhttp://www.sandisk.com/about-sandisk/warranty-and-user-guides/warranty-table/
Supermicrohttp://www.supermicro.com/support/Warranty/
Teamhttp://www.teamgroupinc.com/en/ProductWarranty

IX. VYMEDZENIE ZÁRUKY A SERVISNÉ STREDISKÁ
Pokiaľ je možné uplatniť záruku v servisnom stredisku deealer je povinný takto konať a to i v prípade že servisné stredisko je mimo územia Slovenskej republiky(Česká republika). V nasledovnom odstavci je prehľad servisných stredísk a upresňujúce informácie pre konkrétne komponenty

Pred nahlasovaním reklamácie si pre urýchlenie komunikácie vždy pripravte model a sériové číslo zariadenia, presný popis závady a nákupný doklad (stačí kópia faktúry).

Záručné reklamácie značiek, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zabezpečuje AGEM Computers.

XeroxServis zabezpečuje firma PS Products, tel. 02 642 851 26, http://phaser.sk/servis.html. K tlačiarni je potrebné doložiť tonery, pri ktorých sa závada začala prejavovať, faktúru a dodací list. V prípade, ze servis zisti,ze v tlačiarni boli používané neoriginálne tonery, zákazník stráca záruku na zariadenie, preto odporúčame používať len originálne tonery.
AcerServis zabezpečuje Acer Czech Republic s.r.o. formou bezstarostneho servisu, tel. č. +421 2 3333 1027. V prípade poruchy Vášho výrobku Acer najskôr vždy telefonicky kontaktujte servisné centrum v pracovnej dobe medzi 8:00 – 17:00 hod. Tu Vás budú operátori informovať o ďalšom postupe. Pre rýchle vybavenie telefonátu si prosím pripravte sériové číslo výrobku a u záručnej opravy aj nákupný doklad.
Alcatel

V prípade reklamácie je možné prepravu objednať na emailovej adrese: expedice@britex.cz reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť a priložiť doklad o kúpe a popis závady. BRITEX-CZ, s.r.o. Milady Horákové 125, 272 01 Kladno www.britex.cz

APCPre nahlásenie reklamácie sa treba registrovať na stránke http://www.apc.com/support/contact/ask_apc.cfm?isocountrycode=SK a následne nahlásiť reklamáciu cez webové rozhranie.
AppleServis zabezpečuje firma CCC, tel.: 02 434 10 745, http://www.ccc.sk formou bezstarostného servisu.
AsusNotebooky, EeePC, LCD, Navigácie, PDA - Servis zabezpečuje ASUS Czech, s.r.o formou bezstarostneho servisu. Pre uplatnenie reklamcie treba vyplniť reklamačný formulár na http://rma.asus.de/pick_eu/cz/, prípadne telefonicky na 02 32 162 621. Asus zabezpečuje vyzdvihnutie zariadenia u zákazníka, opravu a doručenie späť k zákaznikovi.
Ostatné - Záručný servis zabezpečuje AGEM Computers.
BenqServis zabezpečuje firma Asupport, tel.: 02 5262 6557, http://www.asupport.sk/ formou bezstarostného servisu. Formulár na objednanie dopravy nájdete na http://www.asupport.sk/index.php?page=pickup.
CanonKopírky rady IR - Pred reklamovaním výrobku sa prosím informujte o postupe na tel.: 02 321 320 20.
Tlačiarne, skenery a fotoaparáty - Servis zabezpečuje firma CCC, tel.: 02 434 10 745, http://www.ccc.sk formou bezstarostného servisu. K tlačiarni je potrebné doložiť tonery, pri ktorých sa závada začala prejavovať, faktúru a dodací list. V prípade, ze servis zisti,ze v tlačiarni boli používané neoriginálne tonery, zákazník stráca záruku na zariadenie, preto odporúčame používať len originálne tonery (v súlade s návodom na použitie).
Technickú podporu na výrobky Canon poskytuje priamo hotline CANON CZ na telefónnych číslach +420 02 571 04 040 (tlačiarne, faxy, scanery, projektory, stolové kopírky) a +420 02 571 04 041 (digitálne a kompaktné fotoaparáty) v pracovných dňoch v čase od 9:00-16:30 hod, v piatok v čase od 9:00-14:30 hod.
Genius
Logitech
Labtec
Servis zabezpečuje autorizovaný servis FixIT. Reklamáciu je potrebné zaevidovať na stránke servisu FixIT http://rma.fixit-service.com (podrobný návod: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Instrukcia_RMA.pdf), po vyplnení formuláru je nutné vytlačiť čiarový kód s prideleným číslom RMA a nalepiť na obal (balenie) výrobku. Následne si kuriér vyzdvihne reklamovaný tovar od Vás a po oprave Vám ho doručí späť. Dopravu do servisu a späť hradí zákazníkovi servis. Podrobný postup: Genius: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Procedura_RMA_vyrobkov_firmy_Genius.pdf Logitech/Labtech: http://rma.fixit-service.com/rma/document/Procedura_RMA_vyrobkov_firmy_Logitech_a_Labtec.pdf
DellPri reklamácii kontaktujte hotline Dell +421 2 5750 83 03.
EpsonServis zabezpečuje firma Print Trade, tel.: 0850 111 429, http://www.printtrade.sk.
FujifilmServis zabezpečuje Fujifilm Slovakia, tel.: 02 33 595 119, e-mail: servis@fujifilm.sk, http://www.fujifilm.sk
HuaweiV prípade reklamácie môžete zariadenie zaslať na náklady servisu cez prepravcu UPS (tel.: 02 16877, email:esc@sps-sro.sk). Adresa servisu je: ESC SK s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava. Prepravu je možné objednať aj na stránke ESC sk s.r.o http://www.esc.sk/sk/objednat-prepravu.
HPServis notebookov Hewlett Packard zabezpečujú autorizované servisy ako napr. Datalan (02 4920 7155, neservisujú notebooky Pavilion) alebo Swiss s.r.o (02 672 020 80, http://www.swisshp.sk, servisujú aj HP tlačiarne a ďalšie zariadenia). Pokial je notebook starší ako rok, je pri reklamamácií nutné predložiť predajný doklad na koncového zákazníka, v opačnom prípade sa záruka neuznáva.
HTCServis zapezpečuje VSP Data, a.s., tel.: +420 381 489 583, http://www.vspdata.cz formou bezstarostného servisu. Reklamačný formulár sa nachádza na adrese http://services.vspdata.cz/sk/htc/case-new/
Konica MinoltaServis zabezpečuje autorizované stredisko Konika Minolta, tel.: 02 682 82 222, http://www.konicaminolta.sk/?Kontakt. Na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov. Z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 1/5 náplne. Je nutné priložiť skúšobný výtlačok.
KrusellReklamácie si uplatňuje užívateľ priamo cez výrobcu Krusell International AB, prostredníctvom ich webovej stránky http://www.krusell.se/en/products/register. Po zaregistrovaní produktu je možné ho reklamovať: tovar sa nikam neposiela, výrobca len žiada nahratie fotografie zavady vyrobku na stranku.
LenovoNotebooky Ideapad - V prípade reklamácie kontaktujte Hotline Lenovo 0850 232 406. Lenovo zabezpečuje v prípade záručnej reklamácie bezstarostný servis.
Notebooky ThinkpadServis zabezpečuje spoločnosť Datalan a.s. (Bratislava) , autorizovaný servisný partner značky Lenovo série Think. Servis môžete nahlásiť prostredníctvom mailu na servis@datalan.sk ,telefonicky na 02/3237 2777 , alebo  sa môžete obrátiť na pobočky v okresných mestách: pobočka Banská Bystrica datalanbb@datalan.sk 048/321 0888 , pobočka Košice datalanke@datalan.sk 055/3210 010 , pobočka Žilina datalanza@datalan.sk 041/5006 232
Smartphony - V prípade reklamácie môžete zariadenie zaslať na náklady servisu cez prepravcu UPS (tel. 02 16877, email esc@sps-sro.sk). Adresa servisu je: ESC SK s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava.
LGMonitory - Servis zabezpečuje firma Realtime Technologies, http://www.realtimetec.cz/sk/rma formou bezstarostného servisu. Telefónne číslo na LG hotline je 0850 111 154.
HIFI - Servis zabezpečuje firma TOMS, tel.: 02 638 11 883, email: toms@chassco.sk.
MicrosoftHerné zariadenia - pri reklamácií kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka Microsoft na čísle 0800 004 557. V prípade, že nemáte Microsoft Live účet, odporúčame si ho pred registráciou reklamácie založiť cez https://signup.live.com/.
MIOAutorizovaný servis zabezpečuje spoločnosť VSP Data SK s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, tel: 0850 269 393, email: mio@vspdata.sk. Viac informácií nájdete na http://web.vspdata.cz/slovakia/index.php/mio.
MORAPri reklamácií kontaktujte servisné stredisko MORA na bezplatnej linke 0800 105 505 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, pred telefonátom si pripravte sériové číslo zariadenia, model a predajný doklad. Reklamáciu môžete zadať aj cez webovú stránku http://www.mora.sk/rs/objednanie-servisnej-opravy.
MSINotebooky - Servis prebieha formou bezstarostnej reklamácie v autorizovanom stredisko. Reklamácia sa dá nahlásiť na http://jkarma.msi.com.tw/Customer_Service/Default.aspx alebo na tel. č. 0800 004 803.
PC komponenty - Reklamácie vybavuje AGEM Computers.
NavigonReklamácie sa nahlasujú emailom na support.cz@garmin.com, prípadne telefonicky na +420 2 288 820 61. Dôležité upozornenie: Ak sa na prístroji vyskytne závada, ktorá ktorá bola spôsobená mechanickým poškodením, prípadne neoficiálnym softwerovým zásahom, alebo nebude doložený platný doklad o záruke, bude následne celý zásah spoplatnený spolu s nákladmi na prepravu. Cena za diagnostiku mimozáručnej závady je približne 50€ s DPH.
NeotionServis zabezpečuje firma GSMobile Slovakia, a.s., Palackého 12, 811 02 Bratislava, tel.: 02 54 131 435 - 7, email: servis@gsmobile.com, web: http://www.gsmobile.co.
Samsung

Tlačiarne, multifunkčné zariadenia - od 1.1.2018 servisné stredisko ESC sk neservisuje tlačiarne značky Samsung. V prípade riešenia reklamácie sa obráťte, prosím, na spoločnosť SWISS spol s.r.o., kontakt: servis@swissservice.sk

Telefóny, tablety, notebooky, TV, monitory - Servis zabezpečuje firma ESC sk, tel.: 02/2102 8090, http://esc.sk/sk/servis, email servis@esc.sk. Zariadenia môžete zaslať prepravnou službou UPS na náklady servisu na adresu PPI-ETC Slovakia, Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava.

SONYTelefóny - V prípade reklamácie môžete zariadenie zaslať na náklady servisu cez prepravcu UPS (tel. 02 16877, email esc@sps-sro.sk). Adresa servisu je: ESC SK s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07, Bratislava.
ToshibaNotebooky - Servis zabezpečuje firma CCC, tel.: 02 434 10 745, http://www.ccc.sk formou bezstarostného servisu.
WhirlpoolPri reklamácií kontaktujte servisné stredisko Whirlpool na telefónnom čísle 0850 003 007 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, pred telefonátom si pripravte sériové číslo zariadenia, modelové číslo a predajný doklad. Reklamáciu môžete zadať aj cez webovú stránku http://www.whirlpool.sk/reklamacie_online/.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR  - http://www.mhsr.sk.

Hore