Súhlasím

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Agem.sk

Volať Agem

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE S BIELOU TECHNIKOU

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, marketing@agem.sk, (ďalej „usporiadateľ“).

 

TRVANIE SÚŤAŽE

 Súťaž je časovolimitovaná a prebieha od 1.7.2019 do 2.8.2019 15:00 hod (ďalej „trvanie súťaže“).Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“). Podmienkou účasti v súťaži je, aby súťažiaci v termíne trvania súťaže, spravili nákup bielej techniky v minimálnej hodnote 249,99 € v e-shope: https://www.agem.sk/ alebo v kamennej predajni AGEM COMPUTERS na adrese: Panónska 42, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Podmienkou účasti v súťaži je taktiež zadanie  hesla: SÚŤAŽ/SUTAZ do poznámky objednávky. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 

URČENIE VÝHERCU A PODMIENKY ZÍSKANIA VÝHIER

Výherca sa bude žrebovať 5.8.2019. Výhercovia budú o výhre informovaní a uverejnení na sociálnej sieti FACEBOOK ( https://www.facebook.com/agem.sk/ ). Výhercovia budú následne taktiež uverejnení aj na tejto podstránke.

VÝHRA A JEJ PREVZATIE

Jeden výherca získa 1x sušičku ovocia GUZZANTI GZ - 507, vrátane dopravy. Výhra ako nepeňažná výhra fyzickej osoby - výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhry v tejto súťaži sú jednoznačne definované. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, taktiež inú formu plnenia než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre.

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, usporiadateľovi súťaže, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži, a dáva súhlas so zverejnením Mena a priezviska, na sociálnej sieti FACEBOOK na stránke https://www.facebook.com/agem.sk/  v prípade výhry. Po ukončení a vyhodnotení súťaže sú všetky spracované osobné údaje súťažiacich vymazané. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho a súťažného letáku z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru. Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľujú tento súhlas bezplatne a bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami.

 

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo podmienky doplniť. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Hore